ФИРМЕНИ ПОЛИТИКИ

Политиката по управление на качеството, околната среда и ЗБР е част от цялостната фирмена политика и визия за развитието на „НИКАС“ ООД. Тя е насочена към постигане основната мисия на фирмата, а именно:
Да предоставяме професионални услуги с най-високо качество, съобразно с националното и европейско законодателство, изискванията на пазара и вътрешнофирмената култура, при отговорно отношение към околната среда и нейното опазване, като същевременно гарантираме здравословни и безопасни условия на труд и максимална полза за организацията и нейните заинтересовани страни.
Като внедряваме, прилагаме, поддържаме и непрекъснато подобряваме Интегрираната Система за Управление (ИСУ) на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, ръководството на „НИКАС“ ООД се стреми:
• Да усъвършенства дейността си чрез повишаване квалификацията на персонала;
• Да развива познанията екипа за иновациите, свързани с основните ни дейности; да въвежда нови методи на работа, отговарящи на най-съвременните стандарти;
• Ефективно да използва наличните ресурси (материални, човешки и финансови), като минимизира загубите и оптимизира процесите в организацията;
• Да намалява заболеваемостта и предотвратява трудовия травматизъм сред работниците и служителите;
• Да намалява вредите, нанасяни на околната среда, в рамките на своята дейност и възможности; 
• Постоянно да повишава качеството на предлаганите услуги в съответствие със законовите и други изисквания, вкл. управлението на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
• Да повишава удовлетвореността и мотивацията на служителите и екипите на всички нива; да развиваме фирмена култура на качеството;
• Да поддържа стабилни и дългосрочни отношения с нашите партньори в дух на взаимен интерес и уважение, като постоянно ги развиваме и обогатяваме;
• Да поддържа вътрешнофирмена ангажираност с Политиката и целите по качеството, околната среда и ЗБР, при консултиране и участие на работниците;
При реализация на политиката си ръководството на „НИКАС“ ООД прилага следните основни принципи:
• Лидерство: чрез личен пример и водеща роля, ръководството осигурява управлението на качеството, околната среда и ЗБР;
• Управление на риска: идентифициране на рисковете и минимизиране на тяхното въздействие;
• Ефективен контрол на ИСУ чрез наблюдение на дейностите и периодични анализи при отчитане мнението и интересите на заинтересованите страни;
• Ресурсно обезпечаване за функционирането и подобряването на ИСУ;
• Приобщаване на служителите чрез споделяне и разясняване насоките за развитие на организацията.
Като управители на „НИКАС“ ООД заявяваме личното си участие в разработването и изпълнението на настоящата политика по управление на качеството, околната среда и ЗБР. Декларираме, че във всички аспекти на дейността си ще спазваме цялата приложима нормативна база, и поемаме ангажимент непрекъснато да повишаваме ефективността на Интегрираната система за управление (ИСУ).

Нашите офиси

Централен офис гр. София

Офис гр. Пловдив

 • Централен офис
 • гр. София
 • бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 54
 • Бизнес Център „Атил”, ет. 4
 • Контакти
 • office@nikas.bg
 • +359 882 424 003
 • +359 887 521 112
 • Работно време
 • Понеделник – петък
 • 08:00 – 17:00
 • Офис Пловдив
 • гр. Пловдив
 • Пазарджишко шосе7-ми километър

 • Работно време
 • Понеделник – петък
 • 08:00 – 17:00
 • Посетете YOUTUBE канала ни
 • с повече от 60 клипа на дейностите на компанията.